องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านทาน
องค์การบริหารส่วนตำบล
บ้านทาน

อำเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านทาน อำเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี
cast ประกาศราคากลาง-RSS
rss_feed จ้างเหมากำจัดวัชพืชผักตบชวา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 19 กันยายน 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 4
rss_feed จ้างปรับปรุงรางระบายน้ำ หมู่ที่ 4 โดยติดตั้งตะแกรงเหล็กปิดฝารางระบายน้ำ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 25 สิงหาคม 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 21
rss_feed จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กจากบริเวณที่นานายสมพงษ์ รวยเงิน หมู่ที่ 6 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 2 สิงหาคม 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 22
rss_feed จ้างปรุงปรุงรางระบายน้ำ หมู่ที่ ๔ ตำบลบ้านทาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 18 กรกฎาคม 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 34
rss_feed จ้างปรับปรุงระบบเสียงตามสายขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านทาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 18 เมษายน 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 77
rss_feed จ้างปรับปรุงถนนดินจากบริเวณประปา หมู่ที่ ๓ ถึงบ้านนายศุภชัย ไชยคำ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 26 มกราคม 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 116
rss_feed จ้างโครงการก่อสร้างถนนดินลูกรัง จากบริเวณบ้านนายสัมฤทธิ์ เนียมเกิด ถึงหน้าวัดจันทาราม หมู่ที่ 3 ตำบลบ้านทาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 25 มกราคม 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 114
rss_feed ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์สำหรับระบบประปา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 19 มกราคม 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 133
rss_feed จ้างปรับปรุงถนนคอนกรีตด้วยวิธีลาดยางแอสฟัลท์ติก หมู่ที่ ๒ สายบ้านไร่สัตว์ (ใน)ฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 17 กันยายน 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 175
rss_feed จ้างปรับปรุงถนนดินจากบริเวณประปา หมู่ที่ ๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 2 สิงหาคม 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 179
rss_feed จ้างปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ด้วยวิธีลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตจากบริเวณประปาหมู่บ้านทาน หมูที่ ๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 28 มิถุนายน 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 187
rss_feed จ้างปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กด้วยวิธีลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต จากบริเวณบ้านนางประทีป ซื่อสัตย์ หมู่ที่ 2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 28 มิถุนายน 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 189
rss_feed จ้างก่อสร้างดาดคลองคอนกรีต หมู่ที่ 2 สายนาเหมือง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 6 เมษายน 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 232
rss_feed จ้างก่อสร้างดาดคลองคอนกรีต หมู่ที่ ๑ จากบริเวณที่นานางพอน นกน่วม ถึงบริเวณที่นายหอม พูลพิพัฒน์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 2 เมษายน 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 246
rss_feed จ้างโครงการขุดลอกคลองต่างๆ ในตำบลบ้านทาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 25 มีนาคม 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 255
rss_feed ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก โดยวิธีลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต จากหน้าโรงเรียนวัดจันทารามถึงบริเวณหน้าโรงเรียนบ้านดงห้วยหลวง หมู่ที่ ๑,๖ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
เผยแพร่วันที่ : 13 มกราคม 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 302
1 - 16 (ทั้งหมด 16 รายการ) 1