องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านทาน
องค์การบริหารส่วนตำบล
บ้านทาน

อำเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านทาน อำเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี
insert_drive_file ข่าวประชาสัมพันธ์
insert_drive_file ประกาศ เรื่อง แจ้งปิดศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านทาน สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านทาน poll
เผยแพร่วันที่ : 30 มิถุนายน 2565 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 53
insert_drive_file แจ้งปิดศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านทาน poll
เผยแพร่วันที่ : 7 มิถุนายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 54
photo ประชาสัมพันธ์ 31 พฤษภาคม วันงดสูบบุหรี่โลก poll
เผยแพร่วันที่ : 20 พฤษภาคม 2565 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 67
insert_drive_file ประกาศเปิดการเรียนการสอนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านทาน ปีการศึกษา 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 11 พฤษภาคม 2565 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 60
insert_drive_file ประชาสัมพันธ์การให้ความช่วยเหลือผู้สัมผัสเสี่ยงสูง (ผู้กักตัว) กรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 poll
เผยแพร่วันที่ : 7 เมษายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 68
insert_drive_file รายงานการตรวจสอบรายงานการเงินจากสำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน ตามพรบ.วินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๑ มาตรา ๗๒ สำหรับงวดระยะเวลา ตั้งแต่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๓ ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔ poll
เผยแพร่วันที่ : 18 มีนาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 76
insert_drive_file ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านทาน เรื่อง รับสมัครเด็กเล็กเพื่อเข้าเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านทาน ประจำปีการศึกษา 2565 ครั้งที่ 1 poll
เผยแพร่วันที่ : 17 กุมภาพันธ์ 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 85
photo สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดเพชรบุรี โดยงานพรรคการเมือง ได้กำหนดแผนการออกรับ-ยื่นบัญชีค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งของผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภา อบต. และผู้สมัครรับเลือกตั้งนายก อบต. ณ ที่ทำการ อบต. ระหว่างวันที่ 6 มกราคม 2565 ถึงวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 22 ธันวาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 134
insert_drive_file ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่อง วิธีการแจ้งเหตุจำเป็นที่ไม่อาจไม่ใช้สิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นทางอิเล็กทรอนิกส์ poll
เผยแพร่วันที่ : 29 ตุลาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 182
insert_drive_file ลดการใช้พลังงาน ประจำปี 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 30 กันยายน 2564 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 52
insert_drive_file รายงานผลการใช้พลังงาน ประจำปี 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 30 กันยายน 2564 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 65
insert_drive_file ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านทาน เรื่อง ปิดสำนักงานที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านทาน ชั่วคราว poll
เผยแพร่วันที่ : 21 กันยายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 188
insert_drive_file ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านทาน เรื่อง ผลคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 23 สิงหาคม 2564 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 48
find_in_page รายงานผลคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของอปท. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ poll
เผยแพร่วันที่ : 23 สิงหาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 57
insert_drive_file ประกาศ เรื่อง งดจัดการเรียนการสอน ในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา2564 ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านทาน ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) poll
เผยแพร่วันที่ : 30 กรกฎาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 188
insert_drive_file มาตรการประหยัดพลังงาน องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านทาน อำเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี poll
เผยแพร่วันที่ : 14 กรกฎาคม 2564 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 62
insert_drive_file โครงการป้องกันและควบคุมโรคระบาดโรคติดต่อ (โรคลัมปีสกิน) poll
เผยแพร่วันที่ : 6 กรกฎาคม 2564 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 47
photo ประชาสัมพันธ์ 26 มิถุนายน วันต่อต้านยาเสพติดโลก poll
เผยแพร่วันที่ : 20 มิถุนายน 2564 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 59
photo แนวทางการรักษาโรคลัมปีสกิน
เผยแพร่วันที่ : 18 มิถุนายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 6
photo ประชาสัมพันธ์ งดสูบบหรี่ poll
เผยแพร่วันที่ : 20 พฤษภาคม 2564 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 43
1 - 20 (ทั้งหมด 102 รายการ) 1 2 3 4 5 6