messager
 
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านทาน

องค์การบริหารส่วนตำบล
บ้านทาน
อำเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านทาน อำเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี
info ประวัติ อบต
ประวัตความเป็นมาตำบลบ้านทาน
ประวัติความเป็นมาของตำบลบ้านทาน ………………………………………………………………………………. ความเป็นมา ประวัติความเป็นมาของตำบลบ้านทาน ตำบลบ้านทาน อำเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี ไม่มีหลักฐานชัดเจนว่า เมื่อ พ.ศ. ใดมีการเล่าสืบทอดกันมา ว่ามีลำธารที่เกิดจากการไหลของน้ำจากเทือกเขา เพราะสมัยก่อนพื้นที่ส่วนใหญ่เป็นป่าและภูเขาและปัจจุบันตำบลบ้านทานบางส่วนเป็นภูเขา โดยธรรมชาติต้นไม้ สัตว์ รวมทั้งมนุษย์ต้องอาศัยน้ำเพื่อการดำรงชีวิต ได้มีคนมาอาศัยอยู่สองฝั่งลำธารเป็นจำนวนมาก (ในปัจจุบันเป็นคลองชื่อคลองบางจาก) จนเรียกชื่อกลายมาเป็นบ้านทานในปัจจุบัน และมีหมู่บ้านอยู่ในเขตปกครอง จำนวน 6 หมู่บ้าน องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านทาน ได้ยกฐานะมาจากสภาตำบล ตามพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. ๒๕๓๗ และตามประกาศกระทรวงมหาดไทย โดยจัดตั้งเป็นองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านทาน เมื่อวันที่ ๑๔ ธันวาคม ๒๕๔๒ และมีการเลือกตั้งครั้งแรก เมื่อวันที่ ๒๒ มกราคม ๒๕๔๓ ที่ทำการในปัจจุบัน ตั้งอยู่ 99 หมู่ 5 ตำบลบ้านทานอำเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี จัดชั้นเป็นองค์การบริหารส่วนตำบลชั้นกลาง เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2557