องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านทาน
องค์การบริหารส่วนตำบล
บ้านทาน

อำเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านทาน อำเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี
account_box กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
นางสาวยุรดา ธันย์บดีธนาธาร
รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม
นางเสงี่ยม บุตรวัตร
ครู
(-ว่าง-)
นักวิชาการศึกษา
นางสาวยุวดี สมจิตร์
ผู้ดูแลเด็ก