messager
 
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านทาน

องค์การบริหารส่วนตำบล
บ้านทาน
อำเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านทาน อำเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี
info ยุทธศาสตร์
ยุทธศาสตร์ และแนวทางการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านทาน
ยุทธศาสตร์ และแนวทางการพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านทาน ………………………………………………………………………………. ยุทธศาสตร์ และแนวทางการพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านทา ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านบริหารจัดการน้ำ 1.1 อนุรักษ์ฟื้นฟูและพัฒนาแหล่งน้ำให้สามารถใช้ประโยชน์ได้อย่างพอเพียง 1.2 จัดให้นำเพื่อบริโภคอย่างพอเพียง 1.3 สร้างระบบระบายน้ำ เพื่อแก้ไขปัญหาน้ำท่วมและบริการชุมชน ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านคมนาคม ระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ 2.1 สร้างระบบเส้นทางคมนาคมให้ครอบคลุม 2.2 สนับสนุนการขยายเขตไฟฟ้าและบริการไฟฟ้าสาธารณะ 2.3 การเตือนภัยป้องกันอุบัติภัยและจัดทำป้ายบอกเขตประชาสัมพันธ์ป้ายจราจร ป้ายซอยต่างๆ ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ 3 ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตและสนับสนุนสถาบันต่างๆ 3.1 จัดสวัสดิการและส่งเสริมและส่งเสริมการพัฒนากลุ่มสตรี/แม่บ้าน เด็ก เยาวชน ผู้ด้อยโอกาส ผู้สูงอายุ และสถาบันครอบครัว 3.2 ส่งเสริมการจัดการศึกษาให้มีประสิทธิภาพ 3.3 ส่งเสริม และสนับสนุนด้านการกีฬา และนันทนาการทุกระดับ 3.4 การส่งเสริมสนับสนุนความเข้มแข็งความเป็นระเบียบในชุมชน 3.5 การสนับสนุนและส่งเสริมให้ความรู้ในการป้องกันอาชญากรรม บรรเทาสาธารณภัย และปฏิบัติตามกฎหมายในทุกภาคส่วน 3.6 การส่งเสริมนโยบายของรัฐบาล 3.7 การส่งเสริมและการพัฒนาระบบสุขภาพ และการรณรงค์ควบคุมและป้องกันโรคต่างๆ 3.8 การส่งเสริมสุขภาพอนามัยในเขตชุมชน ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ 4 การส่งเสริมบำรุง และ อนุรักษ์สถาบันทางศาสนาศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่นและวันสำคัญต่างๆ 4.1 ส่งเสริมบำรุงรักษาสถาบันทางศาสนาและวันสำคัญต่างๆ 4.2 ส่งเสริมอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมจารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น 4.3 ส่งเสริมการปกครองในระบอบประชาธิปไตยและสถาบันของชาติ ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ 5 การส่งเสริมและพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 5.1 การปลูกฝังและสร้างจิตสำนึกในการรักษาความสะอาดของธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 5.2 พัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์ตามสถานที่ต่างๆ 5.3 บำบัด และจัดการขยะมูลฝอย ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน 6.1 ส่งเสริมอาชีพให้แก่เศรษฐกิจชุมชน กลุ่มอาชีพ และองค์กรต่างๆ 6.2 ส่งเสริมและการพัฒนาการเกษตร ยุทธศาสตร์พัฒนาที่ 7 การบริหารจัดการที่ดี 7.1 การพัฒนาบุคลากร เพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานและส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน 7.2 การเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดเก็บรายได้ 7.3 การปรับปรุงพัฒนาสถานที่วัสดุ อุปกรณ์ ครุภัณฑ์ พร้อมทั้งนำเทคโนโลยีทันสมัยมาให้บริการ 7.4 ให้บริการและเพิ่มช่องทางในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารให้แก่ประชาชน