messager
 
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านทาน

องค์การบริหารส่วนตำบล
บ้านทาน
อำเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านทาน อำเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี
folder คู่มือมาตรฐานการให้บริการ
คู่มือสำหรับประชาชน องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านทาน poll
เผยแพร่วันที่ : 11 เมษายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 105
มาตรฐานการส่งเสริมศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม และจารีตประเพณีท้องถิ่น poll
เผยแพร่วันที่ : 29 มีนาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 218
มาตรฐานการบริหารงานระบบไฟฟ้าด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ poll
เผยแพร่วันที่ : 29 มีนาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 217
มาตรฐานสะพาน poll
เผยแพร่วันที่ : 29 มีนาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 247
มาตรฐานการดูแลโบรารณสถาน poll
เผยแพร่วันที่ : 29 มีนาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 223
มาตรฐานการบริหารจัดการแหล่งน้ำเพื่อการเกษตร poll
เผยแพร่วันที่ : 29 มีนาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 279
มาตรฐานการดูแลรักษาที่สาธารณประโยชน์ poll
เผยแพร่วันที่ : 29 มีนาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 227
มาตรฐานการวางผังเมือง poll
เผยแพร่วันที่ : 29 มีนาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 210
มาตรฐานการควบคุมอาคาร poll
เผยแพร่วันที่ : 29 มีนาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 205
มาตรฐานการส่งเสริมอาชีพ poll
เผยแพร่วันที่ : 29 มีนาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 210
มาตรฐานการก่อสร้าง บูรณะและบำรุงรักษาแหล่งน้ำ poll
เผยแพร่วันที่ : 29 มีนาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 222
มาตรฐานระบบน้ำสะอาด poll
เผยแพร่วันที่ : 29 มีนาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 226
มาตรฐานการส่งเสริมการท่องเที่ยว poll
เผยแพร่วันที่ : 29 มีนาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 236
มาตรฐานอ่างเก็บน้ำและเขื่อนขนาดเล็ก poll
เผยแพร่วันที่ : 29 มีนาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 228
มาตรฐานไฟฟ้าสาธารณะ poll
เผยแพร่วันที่ : 29 มีนาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 219
มาตรฐานการกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล poll
เผยแพร่วันที่ : 29 มีนาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 222
มาตรฐานทางระบายน้ำ poll
เผยแพร่วันที่ : 29 มีนาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 223
มาตรฐานตลาด poll
เผยแพร่วันที่ : 29 มีนาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 243
มาตรฐานถนนทางเดินและทางเท้า poll
เผยแพร่วันที่ : 29 มีนาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 218
มาตรฐานโรงฆ่าสัตว์ poll
เผยแพร่วันที่ : 29 มีนาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 284
1 - 20 (ทั้งหมด 45 รายการ) 1 2 3